ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการเทพา ทำตามขั้นตอนกฎหมาย

กฟผ.-สผ. ย้ำ โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ทำตามแผน PDP2015 และมติ ครม. ที่เห็นชอบตั้งแต่ปี 2555 และใช้เวลาศึกษา รวมถึงพิจารณารายงาน EHIA โดย คชก. อย่างรอบคอบรวมเกือบ 3 ปี ชี้ยังต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติโครงการก่อน จึงจะเริ่มก่อสร้างได้

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบศึกษาโครงการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ กฟผ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ได้มีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้คนในชุมชนใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในหลายช่องทาง สำหรับในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) นั้น กฟผ. ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น และจัดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างโปร่งใสทั้งจากผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมรับทุกข้อห่วงกังวลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน ข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลทุกประเด็น ได้ถูกบันทึกและรวบรวมเป็นมาตรการเพื่อลดความวิตกกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ กฟผ. ใช้เวลาในการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ประมาณ 1 ปี จากนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ใช้เวลาในการพิจารณารายงาน EHIA อย่างรอบคอบอีกถึง 1 ปี 10 เดือน รวมเป็นเวลาเกือบ 3 ปี คชก. จึงได้พิจารณาเห็นว่าข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าวมีความครบถ้วน ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

“กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเทพาเป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.egat.co.th โดย กฟผ. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน รวมถึงเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. จะดูแลให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นมิตรกับชุมชนอย่างแท้จริง”ณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้นายรายงาน ่ละประเด็ โฆษก กฟผ. กล่าว

ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงประเด็นที่มีการคัดค้านการโครงการโรงไฟฟ้าเทพาว่า คชก. ได้พิจารณารายงาน EHIA และให้ความเห็นตามหลักวิชาการ ซึ่งความเห็นของ คชก. ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาของ กก.วล. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของ ครม. โดย คชก. ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว รวมทั้งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นถึง ๖ ครั้ง ทั้งได้พิจารณาหนังสือและประเด็นการคัดค้านโครงการจาก 3 เครือข่าย (เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ประกอบการพิจารณารายงานนี้ด้วย ก่อนที่จะมีมติในวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่ารายงาน ดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณาของ กก.วล.  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นางรวีวรรณชี้แจงว่า กฟผ. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 ครั้ง (ค.1, ค. 2 และ ค. 3) เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูลและจัดทำมาตรการให้สมบูรณ์ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้รับผลกระทบจากโครงการ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน EHIA ได้แก่ เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มี สิทธิจัดทำรายงาน 3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน 4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดรับฟังความคิดเห็นอีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการอนุญาตให้ก่อสร้างได้  นอกจากนั้น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้โดยตลอด ทั้งในขั้นระหว่างการจัดทำรายงาน EHIA ขั้นการพิจารณารายงาน และขั้นการอนุมัติโครงการ

ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อเท็จจริงของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ ทั้งบนบกและในทะเล นั้น คชก. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานด้วย และมีประเด็นข้อคิดเห็นที่มอบให้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเสนอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด