คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจโครงสร้างธรณีวิทยาปิโตรเลียมในอ่าวไทย

โครงสร้างทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมของไทยนั้นแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเป็นกระเปาะเล็กๆ กระจายตัวกันอยู่  เปรียบเทียบแหล่งยาดานาในเมียนมา ซึ่งมีปริมาณสำรองขนาด6.5ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต แต่ใช้หลุมผลิตเพียง 17หลุม   ส่วนแหล่งบงกชเหนือของไทย มีปริมาณสำรอง 5.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  ใช้หลุมผลิตมากถึง 334 หลุม  ดังนั้นต้นทุนการผลิตก๊าซของไทยจึงสุงกว่าเมียนมา

กลับสู่คลิปวีดีโอทั้งหมด