คลิปวีดีโอทั้งหมด

Date : 30 / 05 / 2016

  • Date : 30 / 05 / 2016
    เข้าใจโครงสร้างธรณีวิทยาปิโตรเลียมในอ่าวไทย

    โครงสร้างทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมของไทยนั้นแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเป็นกระเปาะเล็กๆ กระจายตัวกันอยู่  เปรียบเทียบแหล่งยาดานาในเมียนมา ซึ่งมีปริมาณสำรองขนาด6.5ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต แต่ใช้หลุมผลิตเพียง 17หลุม   ส่วนแหล่งบงกชเหนือของไทย มีปริมาณสำรอง 5.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  ใช้หลุมผลิตมากถึง 334 หลุม  ดังนั้นต้นทุนการผลิตก๊าซของไทยจึงสุงกว่าเมียนมา

Date : 13 / 05 / 2016

Date : 16 / 03 / 2016

Date : 26 / 02 / 2016