บทความที่เกี่ยวข้อง

บทสรุปส่งคืนท่อก๊าซ"ธีระชัย"ยอมรับปตท.ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาล

ในที่สุดกรณีความเห็นต่างเรื่องของการส่งคืนท่อก๊าซในทะเล ของปตท. ระหว่างนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปตท.ก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน เมื่อ17 มีนาคม 2559 เมื่อ นายธีระชัยฯ ออกมาโพสต์เฟซบุคยอมรับว่า ปตท. มิได้รายงานข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จต่อศาล  ซึ่งก็น่าจะทำให้แฟนเพจและประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งคืนท่อก๊าซจากเพจของนายธีระชัยที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงก่อนหน้านี้นั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

เกี่ยวกับเรื่องของการส่งคืนท่อก๊าซในทะเลของปตท.ว่าครบถ้วนถูกต้องตามคำสั่งของศาลหรือไม่? ที่กลายเป็นข้อวิพากษ์ในสังคม โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ก็เพราะมีความพยายามที่จะทำให้เกิดความสับสนขึ้น จากฝั่งภาคประชาชนกลุ่มทวงคืนท่อก๊าซ และนายธีระชัย ก็เป็นหนึ่งในแกนนำที่แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุค"Thirachai Phuvanatnaranubala"ซึ่งมีส่วนในการขยายประเด็นความสับสนออกไปในวงกว้าง  จนทำให้เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2557 ปตท.ในฐานะผู้เสียหาย ได้ยื่นฟ้องนายธีระชัย เป็นคดีอาญา ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เข้าใจประเด็นง่ายขึ้น สามารถลำดับเหตุการณ์ให้เห็น นับตั้งแต่วันที่มีการโพสต์ข้อความจนทำให้เกิดเป็นคดีความระหว่างกัน และจบด้วยข้อสรุปที่ นายธีระชัย ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่าปตท.ในฐานะโจทก์ ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาลและสามารถทำให้คดีความเป็นที่ไกล่เกลี่ยกันได้ ในที่สุดดังนี้

  

สรุปมูลเหตุคดีท่อก๊าซ ระหว่าง ปตท. กับ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ตั้งแต่ 23 กันยายน 2557 ถึง 17 มีนาคม 2559
 
23 กันยายน 2557 – 23 พฤศจิกายน 2557
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จในเฟซบุคของ กรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษายังไม่ครบถ้วน และรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จต่อศาล
 
11 ธันวาคม 2557
ปตท. ยื่นฟ้องนายธีระชัย เป็นคดีอาญา ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
13 มีนาคม 2558
ศาลนัดไกล่เกลี่ย นายธีระชัย แจ้งความประสงค์ไม่ขอไกล่เกลี่ย
 
23 มีนาคม 2558 ถึง 1 ธันวาคม 2558
ในกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง ปตท. นำพยานเข้าเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจนครบถ้วน ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2559 หากไกล่เกลี่ยไม่ได้จะนัดฟังคำสั่งต่อไป
 
17 มีนาคม 2559
คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ นายธีระชัย โพสต์เฟซบุคยอมรับ ปตท. มิได้รายงานข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จต่อศาล

 

เมื่ออ่านลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับคดีความระหว่าง ปตท.กับนายธีระชัย แล้ว สังคมก็น่าจะได้รับทราบลำดับเหตุการณ์ของการส่งมอบคืนท่อก๊าซของปตท.ที่ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาว่าปตท.ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ปี2551ด้วย เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นดังนี้

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาขอให้ ปตท. ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดิน เพื่อแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐและของ บมจ.ปตท. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ระบุให้ ปตท.ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาจาก 1) การใช้อำนาจมหาชนของรัฐ  2) การรอนสิทธิเหนือที่ดินของเอกชน และ 3) การใช้เงินลงทุนของรัฐ

 โดยศาลปกครอง มอบหมายให้ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทยโดย กรมที่ดิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ขึ้น

วันที่ 22 ธันวาคม 2551

กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งมายัง ปตท. ว่า ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้แก่กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลปกครอง เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วและขอให้รายงานศาลปกครองสูงสุดเพื่อทราบต่อไป

วันที่ 26 ธันวาคม 2551

  ศาลปกครองสูงสุด ได้บันทึกในคำร้องรายงานสรุปของ ปตท. ว่า ปตท. ดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งหมดตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือถึง ปตท. และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองว่า "การดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินของ บมจ.ปตท. ให้แก่กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จะครบถ้วนและเป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่จะผู้พิจารณา ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นยุติ"

วันที่ 3 มีนาคม 2552

ศาลปกครองสูงสุด ได้ยกคำร้องที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้องขอให้ศาลไต่สวนการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษา และได้แนบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินของ สตง.ประกอบคำร้องดังกล่าวด้วย  แต่ศาลได้พิจารณาและยืนยันว่า "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

วันที่ 10 สิงหาคม 2553

 กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาของปตท.ไปยังคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการดำเนินการดังกล่าวของ ปตท. แล้ว

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ยื่นฟ้องว่า ปตท. คืนท่อตามคำพิพากษาไม่ครบและขอให้ศาลตัดสินให้ปตท.คืนท่อในทะเลด้วย   โดยศาลมี
คำวินิจฉัยว่า  ศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีคำพิพากษาว่า ปตท. ได้ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ศาลปกครองได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ถึง 3 ครั้งและก็ได้ยืนยันมาโดยตลอดว่า  ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

#energynewscenter

กลับสู่บทความทั้งหมด