กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มปตท.เดินหน้าCGในองค์กร คงนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล

  • Date : 12/09/2017, 14:59.
กลุ่ม ปตท.ขยายผลCG ในองค์กรอย่าง เป็นรูปธรรม เดินหน้านโยบายงดรับของขวัญ(No Gift Policy)ทุกเทศกาล  ชูแนวคิด “CG in DNA : Together We Can” ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานมุ่งปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสในระดับ DNA 
 
ในงาน PTT Group CG Day 2017: CG in DNA : Together We Can ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9 เมื่อวันที่ 11ก.ย.2560 ที่เอ็นเนอยี คอมเพล็กซ์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มปตท. ทั้ง6คน ประกอบด้วยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีอีโอ ปตท.,นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ซีอีโอ ปตท.สผ. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซีอีโอ พีทีทีจีซี ,นายอธิคม เติบศิริ ซีอีโอไทยออยล์ ,นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซีอีโอ ไออาร์พีซี  และนายเติมชัย บุนนาค ซีอีโอ จีพีเอสซี  ได้ขึ้นเวทีกล่าวปฎิญาณตนร่วมกับพนักงาน ในการ  ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยาน 
 
โดยหลักCG (Corporate Governance)หรือหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มปตท. มี6ประการที่นำมาใช้ในการปฎิบัติงาน ได้แก่ 1 Creation of long term value คือการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว  2.Responibility คือความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3.Equitable Treatment คือการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบาย 4.Accountability คือความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้5.Transparency คือความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ6.Ethics คือ การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 
หนึ่งในตัวอย่างภายใต้หลักCGของกลุ่มปตท.ที่นำมาใช้ปฎิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในทั้ง6 บริษัทคือ นโยบายงดรับของขวัญ(No Gift Policy)ทุกเทศกาล  ที่ถูกนำมาใช้แล้วตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาและยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแนวปฎิบัติของบุคลากรกลุ่มปตท. เมื่อมีบุคคลภายนอกนำของขวัญหรือกระเช้าของขวัญตามเทศกาลมาให้  จะต้องแจ้งของความร่วมมือไปยังบุคคลดังกล่าวไม่ให้นำของขวัญมามอบให้   โดยแจ้งให้ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญขององค์กร และขอให้นำของขวัญนั้นกลับ  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้มอบไม่สะดวกที่จะนำของขวัญนั้นกลับ  บุคลากรของกลุ่มปตท.จะต้องแจ้งกับผู้มอบว่า ของขวัญดังกล่าว จะถุกรวบรวมไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีอีโอ ปตท กล่าวว่า การประกาศนโยบายงดรับของขัญ ในทุกเทศกาล เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฎิบัติงาน ซึ่งในช่วงเทคกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะเห็นรถขนกระเช้าของขวัญ ไปบริจาคเพื่อการกุศล เพราะคู่ค้าของกลุ่มปตท.คงยังไม่ทราบว่า   ทุกบริษัทในกลุ่มปตท.นั้นมีนโยบายงดรับของขวัญ และบุคลากรภายในองค์กร ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายนี้ ด้วยดี  แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในการปฎิเสธกับผู้มอบของขวัญในช่วงแรกๆ เพราะในช่วงเทศกาลสำคัญนั้นถือเป็นโอกาสที่จะได้มอบของขวัญให้แก่กัน    แต่กลุ่มปตท.ก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้านโยบายนี้ ต่อไป 
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซีอีโอ พีทีทีจีซี  กล่าวว่า ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ให้กับคนในองค์กร  พนักงานจึงจะมองเห็นว่าเรื่องของCG นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว  โดยการจะดำเนินธุรกิจให้ได้ทั้งกำไรและมีธรรมาภิบาล เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความอดทน ในการสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร   ต้องมีการสนับสนุนคนดีคนเก่ง และก็ต้องลงโทษคนที่ทำไม่ดีไม่ชอบด้วย  คนในองค์กรจึงจะเห็นคุณค่าในเรื่องของCG 
 
นายอธิคม เติบศิริ ซีอีโอไทยออยล์  กล่าวว่า เรื่องของCG นอกจากบุคลากรภายในองค์กรจะยึดปฎิบัติแล้ว จำเป็นจะต้องขยายผลไปยังคู่ค้าด้วยจึงจะเกิดimpact และจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด