กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากโตเกียวสู่กรุงเทพ ถอดบทเรียน"ป่าในกรุง"ของปตท.

  • Date : 08/07/2017, 19:22.

จากโตเกียวสู่กรุงเทพ ปตท.พาสื่อมวลชน ถอดบทเรียน การสร้างป่าในกรุง ตามแนวคิด ดร.อาคิระ มิยาวากิ ผู้เชี่ยวชาญในการคืนสภาพแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ  โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเตือนให้คนเมืองหลวง สำนึกรักหวงแหนทรัพยากรป่า และหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น ตามแนวพระราชดำรัส"ปลูกป่าในใจคน"

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2560 .ที่ผ่านมา ผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม พาคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิกาว่า(Koishikawa Botanical Gardens) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นป่าในกรุงต้นแบบ ที่ปตท.นำมาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ขนาด12 ไร่ย่านสุขาภิบาล2 ของปตท. ที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเป็นที่ทิ้งขยะ และปตท.เคยคิดจะสร้างปั๊มน้ำมัน ให้กลายเป็นป่าในกรุงแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

นายประเสริฐ กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิกาว่า มีพื้นที่ประมาณ100ไร่ และถือเป็นสวนเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยโชกุนโทคุกาว่า(Tokugawa Shogunate)ในปีค.ศ.1684 และปัจจุบันอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งใช้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยพืช ในด้านต่างๆ โดยเน้นไปที่พืชที่มีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันและจีน

สวนแห่งนี้ ยังเป็นเหมือนแปลงทดลองแนวคิดของ ศาสตราจารย์ดร.อาคิระ มิยาวากิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคืนสภาพแวดล้อมสู่ธรรมชาติ  โดยใช้หลักการปลูกป่าโดยศึกษาโครงสร้างของป่า ประเภทของป่า จากนั้นก็ใช้วิธีเพาะพันธุ์กล้า ก่อนนำไปปลูกบนเนินดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่เตรียมไว้ จึงช่วยลดการตายของกล้าไม้ก่อนการเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ80

นายประเสริฐ กล่าวว่า ปตท.ได้นำเอาแนวคิดของศาสตราจารย์ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาใช้ในโครงการ ป่าในกรุง สุขาภิบาล2  โดยรวบรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯและพันธุ์ไม้หายากกว่า270 ชนิด และกล้าไม้กว่า 40,000 ต้น มาปลูกในพื้นที่  และจัดเป็นสังคมพืชจำนวน11 กลุ่ม  ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 2ปี ก็สามารถสร้างป่ากรุงเทพแบบดั้งเดิมกลับคืนมาได้  กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ปอดแห่งใหม่ คนคนกรุงเทพฯ

โดยการปลูกป่านิเวศ ซึ่งหมายถึงป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพป่าธรรมชาติ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ดร.อาคิระ มิยาวากิ นั้นมีหลักการสำคัญคือ การสร้างป่าธรรมชาติดั้งเดิมด้วยพันธุ์ไม้ดั้งเดิม  และจัดการโดยใช้แนวคิด”การจัดการที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้ป่าจัดการตัวเอง ร่วมกับองค์ความรู้ของปตทงในการวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพดิน ศึกษาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ รวมถึงการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพของดิน

โครงการป่าในกรุง ของปตท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน  2558  นับเป็นโครงการที่ให้คุณค่าในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัส”ปลูกป่าในใจคน” ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปัจจุบัน ป่าในกรุง สุขาภิบาล2 นั้นเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  โดยปตท.หวังที่จะให้ป่าแห่งนี้ เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้คนในเมืองหลวงมีความสำนึกรักหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ที่หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก และหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น 

 

บรรยากาศในสวนพฤกษศาสตร์โคอิชิกาว่า(Koishikawa Botanical Gardens) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการ"ป่าในกรุง"ของปตท.ถนนสุขาภิบาล2 ตามแนวคิดของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด