กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. จับมือ มอ. ทำฐานข้อมูลชาวเทพารอรับโรงไฟฟ้า

กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมชี้แจงชุมชนเทพา เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 200 คน ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

​การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีคณะอาจารย์ท่านอื่นๆ ร่วมลงพื้นที่ทำการวิจัยด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาจารย์ผู้วิจัย โดยจะเก็บข้อมูล ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาที่ชุมชนจะได้รับด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา และจะมีการวิเคราะห์กลุ่มประเด็นปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา และจัดทำทะเบียนของประชาชนในพื้นที่บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เวลาดำเนินการศึกษา 90 วัน

“กฟผ. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สื่อมวลชน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานและจากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และด้านศาสนา และมีการการศึกษาและสำรวจภาคสนาม โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่ 4 ตามทะเบียนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2559 โดยใช้นักวิจัยชุมชน ใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม พร้อมจดพิกัดครัวเรือน และภาพกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาข้อมูลประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมแยกกลุ่มปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อจัดฐานข้อมูลต่อไป

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด