กิจกรรมทั้งหมด

Date : 09 / 06 / 2016

 • Date : 09 / 06 / 2016
  พพ.ลงนามเอ็มโอยูพัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษา6แห่ง

  บุคลากรระดับอุดมศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตจะมีความรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  พิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่9มิ.ย.ที่ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คาดหวังว่าบุคคลากรที่จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันให้สถานประกอบการมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการ และการลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศในอนาคต 

Date : 08 / 06 / 2016

 • Date : 08 / 06 / 2016
  พลังงานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล
  กระทรวงพลังงาน จับมือ กลุ่ม ปตท. และ กฟผ.เปิดโครงการ “คุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ” ในปีมหามงคล 3 โอกาส ผลักดันพื้นที่สีเชียวในเมืองกรุงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ด้าน กฟผ.หนุนติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม
   
   พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน 3 โอกาสสำคัญ ได้แก่
   
  1.      เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559
   
  2.      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2559
   
  3.      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2560 ขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
   
  สำหรับโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มได้ประมาณ 700 ไร่ และการพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร
   
  2.การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ประกอบด้วย การปรับปรุงท่าเรือต่างๆ เพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯกับคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน การติดตั้งป้ายสัญจร และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
   
  3.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการ โฮมสเตย์ ร้านจักรยาน และสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย 
   
  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี อาทิ การขับเคลื่อนตำบลวิถีพอเพียงในพื้นที่บางน้ำผึ้ง การจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
   
  อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ปตท.มีแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชุมชน และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ คุ้งบางกะเจ้า มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
   
  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ปีนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Solar Lamp และ Solar Roof Top สำหรับปี 2560-2561 ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาแผนการฟื้นฟูวิถีเกษตรสวนมะม่วง โดย กฟผ.จะนำโครงการชีววิถี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีเข้าไปแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
   
  สำหรับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11,819  ไร่  ตั้งอยู่ที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
   

Date : 06 / 06 / 2016

 • Date : 06 / 06 / 2016
  กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานกับเยาวชนทั่วประเทศ

  กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าจัดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างเครือข่ายในโรงเรียน89แห่ง 77จังหวัดทั่วประเทศ หวังประชาชนเข้าใจนโยบายพลังงานของรัฐบาล

  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ  3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) เปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 89พรรษา ในปี 2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 โรงเรียน ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการสร้างความรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล 
   
  สำหรับกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ 3 การไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร วิธีคิดค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้ด้านพลังงานครบถ้วนแล้ว แต่ละโรงเรียนจะส่งโครงงานการประหยัดพลังงานเข้ามานำเสนอ ซึ่งคาดว่าทั้ง 89 โรงเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น และต่อยอดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป

   

 • Date : 06 / 06 / 2016
  สนพ. เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

  โดยเว็บไซต์ www.eppo.go.th ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสวยงาม มีสีสันสดใสขึ้น มีรูปแบบการจัดวางที่ดูง่าย สบายตา ที่สำคัญ มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลที่เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างราคาน้ำมันรายวัน ก็ได้การแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย

  ทั้งนี้ ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์เดิมยังอยู่ครบถ้วน อีกทั้งในเว็บไซต์ใหม่ยังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์เดิมอีกด้วย  

  หากมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ สามารถส่งข้อมูลไปที่ webmaster@eppo.go.th 

Date : 26 / 05 / 2016

 • Date : 26 / 05 / 2016
  กฟผ. จัดประชุม Power Utility Summit ครั้งที่ 3

  กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Power Utility Summit ครั้งที่ 3 ผู้ผลิตไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เห็นพ้องพัฒนาโรงไฟฟ้าคู่ระบบส่ง รองรับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

  นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม Power Utility Summit ครั้งที่ 3 ว่า กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารกว่า 50 ท่าน จากองค์กรด้านกิจการไฟฟ้าในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มและความท้าทายของการผลิตไฟฟ้าและโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต” (Trend and Challenges of Generation and Power Grid in the Future”ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2559 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี และโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

  โดยการประชุมนี้มีองค์กรสมาชิกจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย การไฟฟ้ากัมพูชา (Electricite Du Cambodge: EDC)บริษัทไชน่า เซาท์เทิร์น เพาเวอร์ กริด (China Southern Power Grid Company Limited: CSG) จากประเทศจีน การไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL)กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานแห่งเมียนมา (Ministry of Electric Power and Energy: MOEE) การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) และ กฟผ. จากประเทศไทย โดยเป็นการหารือถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

  "สืบเนื่องจากการประชุม องค์กรสมาชิกได้มีถ้อยแถลงร่วมกันว่า สิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้า คือ การพัฒนาโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid)ให้มีศักยภาพในการรองรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักและพลังงานหมุนเวียนในอนาคต นอกจากนี้ องค์กรสมาชิกยังเห็นตรงกันว่า เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าต้องมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์"

  นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า กฟผ. มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรด้านกิจการไฟฟ้าจากทั้ง 6 ประเทศ ผ่านโครงการซื้อ - ขายพลังงานไฟฟ้า และความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการต่างๆ เช่น การไฟฟ้าลาว ที่ปัจจุบันมีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. จากโครงการต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทินหินบุน โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเฮาะ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา นอกจากนี้ กฟผ. กับการไฟฟ้าลาวยังได้ร่วมกันศึกษาศักยภาพในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

  ด้านการไฟฟ้ากัมพูชา ปัจจุบัน กฟผ. มีการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังบริเวณปอยเปต ประเทศกัมพูชา รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการศึกษาด้านเทคนิคในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่( IPP) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ในประเทศกัมพูชา มายังประเทศไทย เป็นต้น