กิจกรรมทั้งหมด

Date : 18 / 11 / 2016

 • Date : 18 / 11 / 2016
  กฟผ. ชวนชาวไทยสานต่อ 9 พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9

  กฟผ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กำเนิดโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ ด้านวิศวกรรมในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงาน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชาวไทยร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่อ 9 พระราชปณิธานของพระองค์ เพื่อสร้างความสุขให้ปวงประชาอย่างยั่งยืน

  นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2. ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม 3. ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ 4. ด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแลชาวนา 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านการประหยัด 8. ด้านการเสียสละและการให้ทาน และ 9. ด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

  โดยสำหรับพระราชปณิธานด้านที่ 1 การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั้น กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยที่เขื่อนภูมิพล กฟผ. จัดกิจกรรม “ตามรอยเขื่อนพระราชา” ด้วยการแปรอักษรแสดงความอาลัยจากแสงเทียน เป็นคำว่า “BHUMIBOL DAM TAK © ร.๙” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานกว่า 6,000 คน และหลังจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเส้นทางตามรอยพ่อ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 โดยจะมีนิทรรศการตั้งแต่จุดที่ทรงประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล ไปจนถึงสวนน้ำพระทัย ซึ่งเป็นสวนที่ กฟผ. จัดเทิดพระเกียรติเดิมอยู่แล้ว และ ณ ที่นี้จะมีการแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนพระราชาแห่งนี้ ไปจนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ

  นอกจากนั้น จะจัดงาน “9 ที่สุดของหัวใจ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านพลังแห่งภาพและเสียง ได้แก่ การแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอันซาบซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป การจัดฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำความดี การจัดแสดงบทเพลงแห่งแผ่นดิน จากวงออเคสตร้าของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลำปาง จะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดแสดง“ภาพแห่งความจงรัก” ซึ่งเป็นภาพเขียนบน     เซรามิกชุดพิเศษ การจัดทำบทเพลง “เสียงแห่งความภักดี” โดยให้ประชาชนกล่าวความรู้สึกถึงพระองค์ และส่งมอบไปยังสำนักพระราชวัง และการจัดนิทรรศการ “ที่สุดของหัวใจ” แสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกร

  สำหรับ พระราชปณิธานด้านที่ 2 การประดิษฐ์และนวัตกรรม กฟผ. จะจัดโครงการ “กล้าคิด กล้าทำ ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านการประหยัดพลังงาน และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมนำไปพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง พระราชปณิธานด้านที่ 3 การดูแลรักษาป่าและน้ำ กฟผ. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ได้มีโอกาสปลูกป่าถวาย จึงจะดำเนินโครงการ “ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง พระราชปณิธานด้านที่ 4 ความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน กฟผ. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรม “รักพ่อให้พอเพียง” นำชุมชนในพื้นที่รอบหน่วยงาน กฟผ. ศึกษาดูงาน ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 89 แห่ง  

  ในส่วนของพระราชปณิธานด้านที่ 5 การดูแลชาวนา กฟผ. ได้ช่วยเหลือชาวนา ผ่านโครงการ “ข้าวไทย 9 ไกล ยั่งยืน” โดยให้พนักงาน กฟผ. ซื้อข้าวคนละ 9 กิโลกรัม ถวายเป็นพระราชกุศล มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน พร้อมขอความร่วมมือช่องทางการจัดจำหน่ายกับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และพิจารณาจัดหาเครื่องสีข้าวให้แก่ชาวนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งจะร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัดต่างๆ ในการปรับปรุงเครื่องสีข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนจัดทำโครงการ “ข้าวชาวนา เบอร์ 5” โดยจะส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ส่วนพระราชปณิธานด้านที่ 6 การศึกษา กฟผ. เตรียมจัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน ปลูกป่า และชีววิถี” บริเวณพื้นที่   สีเขียว หรือ Green Buffer ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงาน การปลูกป่า และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

  พระราชปณิธานด้านที่ 7 การประหยัด  กฟผ. จะรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไทยสวมใส่ “เสื้อเบอร์ 5” โดยเชิญชวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมรณรงค์ให้พนักงาน กฟผ. สวมใส่เสื้อผ้าประหยัดพลังงาน พระราชปณิธานด้านที่ 8 การเสียสละและให้ทาน กฟผ. จะรณรงค์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน กฟผ. ในปี 2560 ผ่านกิจกรรม “890,000 หยด ทดแทนพระคุณพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพระราชปณิธานด้านที่ 9 การส่งเสริมให้เป็นคนดี โดยจะก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม 9 คำสอนของพ่อ ณ เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่ได้ชื่อว่า ‘เขื่อนของพ่อ’

  “กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เสมอมา ด้วยพระปรีชาสามารถที่หลากหลาย นำมาซึ่งความสว่างไสวและความเจริญให้กับประเทศ ตลอดจนสร้างความผาสุกต่อพสกนิกร กฟผ. จึงขอน้อมดำเนินงานตามพระราชปณิธาน เพื่อสานต่อและเผยแพร่พระเกียรติคุณสืบไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

Date : 17 / 11 / 2016

 • Date : 17 / 11 / 2016
  ชาวตากกว่า6,000คนแปรอักษรด้วยแสงเทียนที่เขื่อนภูมิพล

  ชาวจังหวัดตากกว่า6,000คน  ร่วมแปรอักษรด้วยแสงเทียน “BHUMIBOL DAM TAK © ร.๙” ที่ เขื่อน ภูมิพล เพื่อแสดงความอาลัย ประกอบกับการฉายม่านน้ำพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

  เมื่อวันที่16 พ.ย.2559 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เขื่อนภูมิพล ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และองค์กรเอกชนในจังหวัดตาก กว่า 6,000 คน รวมใจจัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สันเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัย และกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเหล่าพสกนิกรชาวเขื่อนภูมิพล และประชาชน จ.ตาก ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที หลังจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงต้นไม้ของพ่อ และร่วมแปรอักษรด้วยแสงเทียนเป็นข้อความ “BHUMIBOL DAM TAK © ร.๙”พร้อมฉายวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านม่านน้ำที่บริเวณริมสันเขื่อนภูมิพล เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

  เขื่อนภูมิพล ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า ‘เขื่อนภูมิพล’ ในปี พ.ศ. 2500 โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2496 แล้วเสร็จ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกและเป็นเขื่อนแห่งเดียวที่เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งที่ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร สามารถปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำ ไปช่วยเหลือราษฎรในบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร ตลอดจนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ประมาณ 7.5 ล้านไร่ รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำเค็มในเขตนครหลวง กรุงเทพมหานคร ธนบุรี นนทบุรี และนครปฐม อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้นับแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสนพระทัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ รวมถึงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินการก่อสร้างขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำ และทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งในอดีตที่ผ่านมาเขื่อนภูมิพลยังมีเรือนรับรองพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสด็จมาประทับและใช้เป็นสถานที่ทรงงานเยี่ยมราษฎรและติดตามงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอีกด้วย

Date : 16 / 11 / 2016

 • Date : 16 / 11 / 2016
  ซีอีโอปตท.ภูมิใจต้นโกงกางที่ในหลวงรัชกาลที่9ปลูกผ่านมา14ปียังเติบใหญ่สวยงาม

  ซีอีโอปตท. ภูมิใจ ต้นโกงกางใบเล็ก ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในพิธี ที่ปตท.น้อมเกล้าฯ ถวายผืนป่า 1,000,000 ไร่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2545 ที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  ยังคงเติบโตสวยงาม  พร้อมตั้งปณิธานดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง

  เมื่อวันที่16พ.ย.2559 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในการแถลงข่าว พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้าของ ปตท.  ว่า วันที่16พ.ย.2559 เป็นวันครบรอบ14ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีที่ปตท.น้อมเกล้าฯ ถวายผืนป่า 1,000,000 ไร่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2545 ที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยพระองค์ท่านและสมเด็จพระเทพฯได้ทรงปลูกต้นโกงกางใบเล็ก ซึ่ง ถือเป็นไม้เด่นประจำป่าชายเลน  ไว้เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน  ซึ่งปัจจุบันต้นโกงกางที่ทรงปลูกนั้นเติบใหญ่ สวยงามมาก

  การที่ปตท.มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่16พ.ย.2559 จึงเป็นการน้อมรำลึก ไปถึงวันที่ปตท.ได้น้อมถวายผืนป่า 1,000,000 ไร่  และปตท.ได้ตั้งปณิธานที่จะสานต่อแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9

  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน มาตั้งแต่ปี2539

  สำหรับโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. นั้น มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ รัฐบาลหาทางยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วน และด้วยความที่ ปตท. เป็นองค์กรที่มีปณิธานอย่าง ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้อม จึงอาสาเข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ โดยเริ่มดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา มีแปลงปลูกป่า 423 แปลง ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ

Date : 15 / 11 / 2016

 • Date : 15 / 11 / 2016
  เครือข่ายภาคประชาชนกระบี่ยื่น 15,000 รายชื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้า

  เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือและรายชื่อประชาชน 15,000 รายชื่อ สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

  วันนี้ (15  พฤศจิกายน  2559) เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ นำโดยนายอนันต์  สันหาด  อดีตกำนันตำบลคลองขนาน  อ.เหนือคลอง นายไพโรจน์  บุตรเผียน นายบุญเที่ยง  บัวเลิศ  นายกิจจา  ทองทิพย์  ผู้นำชุมชน ชุมชนทั้ง 4 ตำบล ใน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เดินทางมายื่นหนังสือและรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่  จำนวน 15,000  รายชื่อ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยมีนายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายจักรพันธ์  ชูแก้ว  พลังงานจังหวัดกระบี่  และนายสุพัชรพงศ์  วรประดิษฐ์  ป้องกันจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป