กิจกรรมทั้งหมด

Date : 28 / 07 / 2017

 • Date : 28 / 07 / 2017
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่32
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการ รวมทั้งภาพความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
   
  เมื่อวันที่ (28 กรกฎาคม 2560) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น โดยมี นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้การรับเสด็จ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
   
  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 นี้  จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการ รวมทั้งภาพความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีพระปรีชาญาณในทุกด้านและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ และร่วมแสดงปณิธานในการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวทางที่พระองค์พระราชทานไว้
   
  การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ประจำปี 2560 ได้แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ    ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยระดับเยาวชนแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 - 18 ปี โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 841 ชิ้น จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 761 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมจัดแสดงจำนวน 87 ชิ้น ซึ่งผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชม ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และจะนำไปจัดแสดงอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ 25 สิงหาคม – 22 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  6 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 1 – 29 ธันวาคม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2560 เป็นดังนี้
   
  ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป
   
  รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
  นายอมร  ทองพยงค์                                 ผลงานชื่อ “บ้านที่พ่อสร้าง”
  รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
  นายชยสิทธิ์  ออไอศูรย์                              ผลงานชื่อ “หลากหลายชาติพันธุ์ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”
  นายเดโช  โกมาลา                                    ผลงานชื่อ “ปลาของพ่อ”
  นายนันทชัย  ใจอารีย์                                ผลงานชื่อ “หยาดเหงื่อ”
  นางสาวพฤตินันทร์  ดำนิ่ม                        ผลงานชื่อ “อุ่นใจยามค่ำใต้ร่มพระบารมี หมายเลข 1”
  นายสิริทัต  เตชะพะโลกุล                          ผลงานชื่อ “แผ่นดินแห่งความสุข หมายเลข 2”
   
  ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า  9  ปี
   
  รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
  เด็กชายกนกธาดา  รูปสม                          ผลงานชื่อ “ปลูกป่าเพื่อพ่อ”
                                                                โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม  จังหวัดราชบุรี
  รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
  เด็กหญิงฐิติกานต์  สมจิตร์                        ผลงานชื่อ “คนดี”
                                                                โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  กรุงเทพมหานคร
  เด็กชายวีรภัทร  พัฒนสิน                          ผลงานชื่อ “ไปโรงเรียน”
                                                                โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ชมรมบ้านพู่กัน)  กรุงเทพมหานคร
  เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว                               ผลงานชื่อ “ปลูกป่าชายเลน”
                                                                ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เด็กหญิงอชิรญา  อัตถศาสตร์                    ผลงานชื่อ “บ้านสันติสุข”
                                                                โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา (ART IS ME)  จังหวัดเชียงใหม่
  เด็กชายอัษฎาวุธ  ไยงาม                           ผลงานชื่อ “หมู่บ้านแห่งความสุข”
                                                                โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
  ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุ  9 – 13   ปี
   
  รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
  เด็กชายพู่กัน  สร่องศรี                              ผลงานชื่อ “ผมจะทำตามพ่อสอน”
                                                                โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา (ชมรมบ้านพู่กัน)  กรุงเทพมหานคร
   
  รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
  เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์                          ผลงานชื่อ “พ่อของแผ่นดิน”
                                                                โรงเรียนบ้านศิลปะหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ                ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตพอเพียง ความสมบูรณ์ที่ยั่งยืน”
                                                                โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
  เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์                   ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตอย่างพอเพียง”
                                                                ชมรมศิลปะเด็กบ้านกระต่ายหมายจันทร์
                                                                (โรงเรียนอนุบาลปราณี) จังหวัดสุพรรณบุรี
  เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข                           ผลงานชื่อ “หมู่บ้านของเรา”
                                                                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม
                                                                (ศิลปะลานคูน)  จังหวัดมหาสารคาม
  เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พูลสวัสดิ์                    ผลงานชื่อ “แหล่งเรียนรู้”
                                                                โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                               
  ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุ  14 – 18   ปี
   
  รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
  นางสาวพิสชา  พ่วงลาภ                           ผลงานชื่อ “ความสุขในใต้ร่มพระบารมีสานต่อที่พ่อทำ”
                                                                โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  จังหวัดเลย
  รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
  นายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย                 ผลงานชื่อ “หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14
                                                                หมู่บ้านแห่งความพอเพียง”
                                                                วินเซ็นต์แกลเลอรี่กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
  นายณัฐภัทร  วัชราภรณ์                            ผลงานชื่อ “วิถีความพอเพียง”
                                                                โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เด็กหญิงปพิชญา  ผกาวรรณ                     ผลงานชื่อ “พระผู้ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินเหนือ”
                                                                โรงเรียนบ้านสอนศิลป์  จังหวัดตรัง
  นายรณกฤต  น้อยวิบล                              ผลงานชื่อ “ภาพวาดแห่งความสุขในสมัยรัชกาลที่ 9”
                                                                โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
  นางสาววิกาวี  รัตตมณี                             ผลงานชื่อ “สานสุข”
                                                                โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
   
  ทั้งนี้  ปตท.  ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยอย่างแท้จริง
   
   
 • Date : 28 / 07 / 2017
  รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง
  รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง
   
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน  พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ,พลเอกธนา  วิทยวิโรจน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน อาทิ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) ,นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.),นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.),นายทวารัฐ สูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.),นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ,นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ,นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ,นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  และข้าราขการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน  เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง  ณ อาคารเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน
   

Date : 23 / 07 / 2017

 • Date : 23 / 07 / 2017
  สนย.ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการขยายผลกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานEnergy Trading
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ติดตามการนำสื่อสารสอนด้านพลังงาน ผ่านกิจกรรม Energy Trading ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์  จ.ภูเก็ต หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมครูไปแล้วกว่า800 คนทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานหวังให้เยาวชนในชาติเกิดความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ที่สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งผลิตหรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
   
  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะของ สนย.นำโดย นายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการนำสื่อการสอนด้านพลังงานไปขยายผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม Energy Trading  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน
   
  โดย นายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงานได้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาพลังงาน สื่อการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการสอนด้านพลังงาน ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ประโยชน์ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมครู 800 คน ทั่วประเทศ  เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะสะเต็มศึกษา(STEM Education เป็นการบูรณาการความรู้ใน4 สาขาวิชาประกอบด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน) ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2560
   
  ทั้งนี้ครูที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ จะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลกับนักเรียนของตัวเองได้ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต ที่ทาง สนย.ลงพื้นที่มาติดตามการขยายผลนั้น ได้มีการ จัด กิจกรรม Energy Trading ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้นม.4-6ออกเป็นกลุ่มต่างๆ และแต่ละกลุ่มเสมือนเป็นตัวแทนของ 1 ประเทศ ที่จะได้การ์ดแสดงทรัพยากรทางพลังงาน จำนวนโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ คาร์บอนเครดิต และเงิน  โดยในการแข่งขันแต่ละรอบจะมีการสมมติสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม เงื่อนไขด้านข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ การย้ายแรงงานเพื่อให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกับวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานของประเทศตัวเอง โดยผู้ชนะ  คือ ประเทศที่มีพลังงานเพียงพอและมีเงินเหลือมากที่สุด
   
  นายฉัตรชัย กล่าวว่า กิจกรรมEnergy Trading ที่ทางครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมในโครงการจัดขึ้นนั้น เป็นที่ชื่นชอบสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะได้ทั้งความสนุกและความรู้  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งต้องการจะจุดประกายความรู้ให้เยาวชนในชาติเกิดความตระหนักรู้ด้านพลังงาน สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งผลิตหรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   

Date : 21 / 07 / 2017

 • Date : 21 / 07 / 2017
  ชูอาคารอนุรักษ์ฯคลอง5ของพพ.เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักจัดการพลังงานของประเทศ

  รัฐมนตรีพลังงานตรวจเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5  ของพพ. ชูเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากร นักจัดการพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 174,400 คน 

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี  โดยเป็นสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร ของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME

  โดยพล.อ.อนันตพร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้ ว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการพลังงานภายในองค์กร  ซึ่งที่ผ่านมา พพ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงงาน อาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จึงอยากให้เกิดการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามแนวทางที่ พพ.ให้การสนับสนุน

  ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับการรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของ สพบ.ในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 11,950 คนต่อปี  รวมจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 174,400 คน  นอกจากนี้ อาคารที่ทำการของ สพบ.ยังเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการผลิตพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น

  สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ นั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และนับเป็นอาคารภาครัฐกลุ่มแรกที่จะได้รับรองมาตรฐานนี้  โดยในประเทศไทยมีหน่วยงานประเภทโรงงานอาคารที่ได้รับรองแล้วเพียง 138แห่ง และจากทั่วโลกมีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับรอง ประมาณ 11,985 แห่ง

 • Date : 21 / 07 / 2017
  ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส137,600ลูกบาศก์เมตร
  ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส 137,600 ลูกบาศก์เมตร  หลังลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี 
   
  เมื่อเร็วๆนี้ นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Mr. Ahmad Adly Alias Vice President LNG Marketing and Trading PETRONAS LNG LTD. ร่วมรับเรือแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส จำนวน 137,600 ลูกบาศก์เมตร ณ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด จ.ระยอง โดย ปตท. และปิโตรนาส ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติร่วมกันในอนาคต
   

Date : 18 / 07 / 2017

 • Date : 18 / 07 / 2017
  ปตท.นำ2โครงการใหญ่มูลค่ารวม135,000ล้านบาทลงนามข้อตกลงคุณธรรม

  ปตท.จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม 2โครงการมูลค่า 135,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 มูลค่า 96,500 ล้านบาท และโครงการคลัง LNG แห่งที่ 2 มูลค่า38,500 ล้านบาท ด้านรัฐมนตรีพลังงานระบุการทุจริตฝังรากลึกในสังคมไทย วอนทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข ยกระดับประเทศให้โปร่งใส

  เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2560  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง” โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีพลังงาน  นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การที่ปตท.ได้นำ 2 โครงการใหญ่  เข้าสู่ระบบคุณธรรม ที่เปิดให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกระบวนการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล

  ทั้งนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดการทุจริต และลดอันดับการคอร์รัปชั่นให้อยู่ในอันดับไม่เกิน 50 ของโลก จากปัจจุบันที่ยังอยู่ในอันดับที่สูง แต่ยอมรับว่าการทุจริตในไทยฝังรากลึกไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งระบบ แต่ก็ต้องช่วยกันแก้ไข โดยปัจจุบันภาคเอกชนยังเคยชินกับการจ่ายเงินเพื่อให้ได้โครงการ ดังนั้นภาครัฐต้องช่วยปฏิเสธการรับเงินที่ไม่สะอาด เพื่อทำให้ลดการทุจริตในระบบลง อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับ ก็พร้อมและยินดีที่จะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นเต็มที่และตลอดไป

  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. ได้เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมเสนอราคา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส

  โดยการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 เป็นการ ลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้แสดงความประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลราคาล่วงหน้า 8 ราย โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่มกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2564 ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 96,500 ล้านบาท

  สำหรับโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมเสนอราคา 6 ราย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2559 ให้ ปตท. ดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ในวงเงินงบประมาณการลงทุน 38,500 ล้านบาท

  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ยืนยันเดินหน้าต่อต้านการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรณรงค์ค่านิยมต้านการทุจริตทั้งระดับผู้บริหารถึงระดับพนักงาน เพื่อให้เกิดการโปร่งใส มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  

  ในขณะที่ นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรฯ มีคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรมอยู่ 200 คน ปัจจุบันมี 50 คนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการต่างๆแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งการลงนามกับ ปตท.ในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกับเอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลดีต่อประเทศต่อไป